Beschouwing Coalitieakkoord 2018-2022

Henk hoofd wit Rdinsdag 29 mei 2018 07:37

Door: Henk Heideveld, fractievoorzitter ChristenUnie Midden-Drenthe.

Geachte raad en overige aanwezigen,
Voor ons ligt het nieuwe coalitieakkoord: sociaal en ondernemend Midden-Drenthe: dat bouwen we met elkaar! Dat is voorzitter een prachtige titel en sluit nauw aan met wat wij als ChristenUnie in ons verkiezingsprogramma hebben omschreven.

Geachte raad en overige aanwezigen,

Voor ons ligt het nieuwe coalitieakkoord: sociaal en ondernemend Midden-Drenthe: dat bouwen we met elkaar! 

Dat is voorzitter een prachtige titel en sluit nauw aan met wat wij als ChristenUnie in ons verkiezingsprogramma hebben omschreven. En deze ambitie is ook al eerder verwoord in de visiefilm Platteland Leeft, Midden Drenthe 2020.  Voorzitter, de ambitie om inwoners nog meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid is dus verre van nieuw en stond en staat voor de ChristenUnie altijd bovenaan! 

Dan komt de vraag wie is nu dé inwoner ? Is dat de inwoner die zijn hele leven al in Midden Drenthe woont, het gezin dat in Midden Drenthe is komen te wonen, de statushouder of wellicht de toerist die ieder jaar weer naar Midden Drenthe komt?

Waar wij benieuwd naar zijn, om voor de grote diversiteit van onze inwoner dát beleid voor te bereiden waar iedereen zich in kan vinden. Wij zien uit naar de verdere voorstellen hoe deze coalitie daar uitvoering aan gaat geven. 

Waar wij aandacht voor hebben gevraagd en naar onze mening heel weinig over is geschreven (2x slechts)  in dit akkoord,  gaat om de vrijwilliger in onze gemeente. U zegt dat u zuinig bent op onze vrijwilliger. Heel verstandig! omdat de vrijwilliger de samenleving van Midden Drenthe maakt zoals deze nu is. 

Maar wat wij missen is een visie op hoofdlijnen hoe onze vrijwilligers te blijven stimuleren, te ondersteunen, te waarderen en te ontlasten waar mogelijk. 

Een tweede en wellicht meer overkoepelend aandachtspunt is voor ons de vraag waar de gemeente over vier jaar staat. In het akkoord staat het vol met onderwerpen die u wilt bespreken met de inwoners. Ik adviseer nu ook de inwoner ten minste om een avond in de week vrij te houden om met raad, ambtelijk apparaat en het college in gesprek te gaan. Immers de inwoner is aan zet!  

Maar waar we als gemeente over vier jaar staan is niet terug te vinden in het akkoord. Voorzitter,  waar staan we over vier jaar, voor welke streep, stip of doel? Hoe kunnen we met elkaar en de inwoner op reis gaan zonder heldere bestemming. We missen in het akkoord uitspraken over financiële kaders, verwachtingen aan nieuwe ontwikkelingen en ambitie wat u wilt bereiken. 

Als voorbeeld noemen wij het duurzaamheidsbeleid. U stelt het Parijs-akkoord als uitgangspunt te nemen. En u stelt dat u samen met de inwoners  en bedrijven wilt komen tot de invulling van dit akkoord voor Midden Drenthe. Maar wat heeft u over vier jaar bereikt? Hoeveel energie wordt er dan duurzaam opgewekt? Welke stappen neemt de gemeente met haar eigen gebouwen als voorbeeld. 

Moet de inwoner ook spreken over hoe de gemeente haar eigen gebouwen duurzaam maakt? of is dat een ambitie welke de coalitie dient te verwoorden?  

Goede voornemens zijn mooie voornemens, meetbare doelen afspreken is politiek lef hebben.

Samenvattend zijn wij positief over het sociale gehalte van het akkoord. De inwoner centraal in zijn en haar leefomgeving. Concrete doelen missen wij op tal van thema’s en daarmee missen wij een daadkrachtige lijn voor de komende jaren. Maar wellicht is dit gemis het resultaat van op hoofdlijnen een akkoord afstemmen. Wij zien uit naar voorstellen hoe daadwerkelijk aan de slag te gaan met het bereiken van deze ambitie ten dienste van onze inwoner. En daar denken wij graag over mee.  

Wij verwachten van dit college dat zij ons regelmatig bijpraat, hoe de beschreven voornemens om te zetten in daadkrachtig beleid. 

Wij als CU wensen dan ook een ieder Gods zegen toe voor de komende vier jaren. 

Voorzitter dank u wel. 

« Terug